De huidige gemeenteraad is gestart na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De gemeenteraad heeft bij aanvang van deze vierjarige periode een programma gemaakt met de titel “Samen aan de Slag”. Burgemeester en wethouders, het college, heeft aan de hand daarvan concrete plannen gemaakt en vastgelegd onder de titel “Nu aan de Slag”.

In veel van de plannen komen punten uit het verkiezingsprogramma van Schiermonnikoogs Belang aan de orde. De drie programma’s/plannen vind je hieronder.

——————————————————————————————————————–

“Samen aan de slag ” Startdocument 2018-2022

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Samen voor Schiermonnikoog heeft 48% van de stemmen behaald, Ons Belang behaalde 28% van de stemmen en Schiermonnikoogs Belang 24%. De zetelverdeling werd hierdoor: Samen voor Schiermonnikoog 4, Ons Belang 3 en Schiermonnikoogs Belang 2 zetels.

Inleiding

De grootste partij heeft hierna het initiatief genomen en in een openbare bijeenkomst, met de drie lijsttrekkers, is de procedure om te komen tot een nieuwe coalitie en een nieuw College vastgesteld. Vervolgens is Marianne van Hall benoemd tot informateur. Na meerdere gesprekken tussen de informateur en de verschillende fracties heeft zij in haar verslag van bevindingen het advies gegeven om twee wethouders te benoemen uit de partijen Samen voor Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang. De derde partij, Ons Belang, zal wel aan de besprekingen deelnemen om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen startdocument voor de komende vier jaar. Vervolgens is in twee dagen onder leiding van inmiddels formateur Marianne van Hall de basis gelegd voor dit ‘Startdocument 2018-2022’.

Voorgaande toont al aan dat wij met elkaar op een andere wijze willen werken. De nieuwe raad bestaat voor ongeveer de helft uit nieuwe raadsleden en er heeft een forse verjonging plaatsgevonden. Het lijkt dan ook het geschikte moment om een aantal veranderingen door te voeren. 

1.   Samen het verschil maken

Zo willen we de raadscyclus graag aanpassen. Waar nu nog wordt gewerkt met een opiniërend en besluitvormend deel, zien wij graag daaraan voorafgaand een informerend deel toegevoegd worden. Eerst wordt de raad geïnformeerd over het onderwerp, vervolgens spreekt de raad hier opiniërend over, om tenslotte besluitvorming plaats te laten vinden.

Aan het raadsvoorstel zal voortaan naast een financiële paragraaf ook vaak een communicatieparagraaf toegevoegd worden. Wij gaan ons ervoor inzetten dat er op een prettige en constructieve manier wordt samengewerkt en gediscussieerd door de verschillende raadsfracties tijdens de raadsvergaderingen, waarbij verschillende inzichten leiden tot een goed eindresultaat. 

Wij willen de bevolking veel meer betrekken bij de eilander politiek. Zoals de burgemeester nu al spreekuur houdt, zullen ook de wethouders dat gaan invoeren. De gemeenteraad zal een nieuwe werkwijze invoeren, waarbij gekeken wordt of op verschillende werkterreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling of verkeer en vervoer, de commissies en/of werkgroepen nieuw leven ingeblazen gaan worden. Dit alles om de politiek op het eiland transparanter te maken en om te komen tot beslissingen die breed gedragen worden.

Tijdens de formatieronde hebben we ervoor gekozen om te komen tot een startdocument op hoofdlijnen en niet alles dicht te timmeren. Zodra dit document door de gemeenteraad is aangenomen zal het nieuwe College het verwerken in een nieuw Collegewerkprogramma voor de komende vier jaar. Hierin zal dan ook gekeken worden naar de financiën en er zal een tijdsplanning plus een communicatieparagraaf toegevoegd worden. In dit ‘Startdocument 2018-2022’ beperken we ons tot een paar hoofdthema’s.

2.   Economie en toerisme

Schiermonnikoog is voor een groot deel afhankelijk van het toerisme. De komende tijd zullen we een duidelijke visie opstellen over de toeristische toekomst van het eiland. Deze zal duidelijk in beeld brengen wat de gast wil en waar eventueel uitbreiding gewenst is. Tot een aantal jaren geleden werd er uitgegaan van de beschikbaarheid van 6.000 toeristische bedden. Dit aantal is de laatste jaren teruggelopen. We zullen dan ook eerst vast moeten stellen hoeveel het er daadwerkelijk zijn en in welke categorie dit aantal is teruggelopen. 

Het doel van dit alles moet zijn om minimaal onze 300.000 gasten op jaarbasis vast te houden. Uitbreiding van het aantal gasten moet niet gezocht worden in het hoogseizoen, wanneer de capaciteit bereikt lijkt te zijn, maar in seizoenverbreding. Dit kan gestimuleerd worden door evenementen voor specifieke doelgroepen, passend bij de tijd van het jaar, zoals de November Wandelmaand en het Internationale Kamermuziekfestival. Samen met Vereniging Natuurmonumenten willen we kijken naar nieuwe, recreatieve mogelijkheden, zoals de aanleg van een 9-holes golfbaan en een mountainbikeroute in de natuurgebieden rondom het dorp. 

Wij zullen medewerking verlenen aan het nieuw te bouwen informatiecentrum. Ook willen wij in de promotie van ons eiland meer gebruikmaken van onze status als Nationaal Park en de ligging in het Werelderfgoed Waddenzee. De mogelijkheden aan de wadkant van het eiland kunnen nog beter benut worden, met een verruiming van de exploitatiemogelijkheden van het restaurant bij de jachthaven. En om onze gasten beter wegwijs te maken op het eiland zal gekeken worden naar een stijlvolle bewegwijzering, waarvoor we samen met de ondernemers een plan willen maken.

3.   Duurzaamheid

Op 13 december 2016 heeft de gemeenteraad het ‘Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaamheid’ aangenomen. De komende jaren zal hieraan volop uitvoering gegeven worden. Onderdeel daarvan is dat het energieloket beter ingevuld wordt, zodat iedere burger terecht kan met vragen over duurzaamheid. Wij willen ook zo spoedig mogelijk uitzoeken of Schiermonnikoog aan kan sluiten bij het project van het Rijk om twintig gemeentes als voorbeeld te laten dienen op het gebied van duurzaamheid.

Ons uitgangspunt is dat bij de bouw van nieuwe woningen alleen nog duurzaam gebouwd wordt, met nul op de meter. En bij de verbouw van bestaande woningen zal dit zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Hierover hebben we ook nauw overleg met WoonFriesland en nemen dit mee in de prestatieafspraken die de gemeente maakt met WoonFriesland.

 Wij willen elektrisch vervoer op het eiland stimuleren, waarbij de gemeente het goede voorbeeld hoort te geven. Bij de nieuwe aanbesteding van de veerconcessie moet dan ook duidelijk ingezet worden op milieuvriendelijke veerboten.

Bij het opwekken van duurzame energie willen wij volop inzetten op zonne-energie. Eerst op grote daken, maar we kunnen ook zoeken naar locaties voor zonneweides. Andere vormen van duurzame energie, zoals windenergie en energie uit waterstof, sluiten we niet uit en zullen op haalbaarheid onderzocht worden. Bovendien blijven we alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied volgen, om de continuïteit van duurzame energie te waarborgen. Ook gaan we nadenken over de opslag van op het eiland geproduceerde energie.

Veel groen afval willen we hergebruiken op het eiland, wat goed past bij de circulaire economie die we voorstaan. De plannen voor het biodivers boeren op Schiermonnikoog zijn in dit kader passend binnen het Uitvoeringsprogramma en zullen volop ondersteund worden. 

4.   Voorzieningen 

Onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor een sterke samenleving en de toekomst van onze eilander jeugd. De komende tijd zetten we volop in op een integraal Kindcentrum van 0 tot 16 jaar. Wij willen er faciliterend en ook eventueel financieel aan bijdragen om goed onderwijs voor alle leeftijden op het eiland mogelijk te maken. Eilander jeugd moet met een diploma van school kunnen komen. Voor wie andere leerbehoeftes heeft, is de samenwerking met onder andere het Dockinga College een mooie aanvulling. Het bestaande leerlingenvervoer voor deze groep leerlingen moet gecontinueerd worden. 

Jeugd- en jongerenwerk en welzijnswerk

De nieuwe kwartiermaker zal een belangrijke rol gaan spelen bij zowel het jeugd- en jongerenwerk als het welzijnswerk. Het jeugd- en jongerenwerk zal opnieuw vormgegeven worden, waarbij de inbreng en initiatieven vanuit de jeugd zelf zeer belangrijk zijn. Graag willen we een vorm van jeugdparlement opnieuw invoeren.  

Voor de senioren zal zo snel mogelijk een goede recreatieruimte komen, die tevens gebruikt kan worden voor de dagbesteding. Ook zal alles in het werk gesteld worden om 24-uurszorg op het eiland te realiseren.  

Er moet vroegsignalering plaatsvinden van eilanders die in de problemen dreigen te raken, zodat zij eerder en beter begeleid kunnen worden. Nutsbedrijven en WoonFriesland hebben hierin een signalerende rol en wij willen hierover duidelijke afspraken met hen vastleggen om huisuitzettingen te voorkomen. 

Sport

We gaan onderzoeken waarom het gebruik van de gymzaal terugloopt en waar behoeftes liggen. Hiervoor is overleg met de sportverenigingen en de recreatieondernemers nodig. Ligt het aan de accommodatie, de inventaris of het aanbod? Kunnen we de huidige sporthal verbeteren of is nieuwbouw noodzakelijk? Samen met de buurtsportcoach zal gezocht worden naar uitbreiding van de sportmogelijkheden voor de eilander jeugd.

Cultuur

Er zal op korte termijn een goed onderkomen gezocht moeten worden voor de cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer. Hierbij kunnen ook de mogelijkheden voor een Nautisch museum betrokken worden. Bij deze zoektocht willen we ook (indien mogelijk) het Koningshuis betrekken. 

5.   Wonen

De gemeenteraad heeft recent het woningbouwprogramma aangenomen. Uitbreiding van nieuwbouwwoningen wordt eerst gezocht aan de oostzijde van de nieuwbouw aan de Oosterreeweg. Vervolgens zullen alle mogelijke inbreidlocaties in beeld komen, zoals de oude Arriva-garage en het oude Bezoekerscentrum. Bij een verdere uitbreiding buiten het dorp zal voor de locatie zuid een beeldkwaliteitsplan gemaakt moeten worden, waarbij ook de zuidkant van het oude dorp meegenomen wordt omdat we rekening willen houden met de strekenstructuur van het dorp. Nog beter dan nu moet gekeken worden voor welke doelgroepen er gebouwd moet worden. 

Wij willen personeelshuisvesting faciliteren, waarbij de ondernemers uiteraard ook zelf hun verantwoordelijkheden moeten nemen.

Permanente woningen in het dorp moeten hun permanente woonbestemming behouden, om te voorkomen dat het dorp in de wintermaanden nog meer doods wordt. Er zal eerst in overleg met eigenaren gewerkt worden aan de bewustwording van het feit dat we het dorp leefbaar willen houden. Als dit niet voldoende is, zullen we de mogelijke middelen onderzoeken om te handhaven.

6.   Mobiliteit

We willen alle eilanders er meer bewust van maken dat Schiermonnikoog een autoluw eiland is en dat we dit ook moeten uitstralen. Dit zal uitdrukkelijk besproken worden met de ondernemers die voor veel verkeersbewegingen zorgen. Met het opnieuw instellen van een commissie/werkgroep mobiliteit, waarin verschillende weggebruikers zitten, kan bewustwording worden gekweekt en kunnen vervolgens passende maatregelen genomen worden. 

De komende tijd zullen we onderzoeken hoe we het centrum van het dorp meer autovrij kunnen maken. Dit kan mogelijk met een proef in het hoogseizoen voor een aantal uren per dag. Ook zullen de venstertijden tegen het licht gehouden moeten worden. Voor dit alles geldt dat dit in goed overleg met alle betrokkenen plaatsvindt. 

We ervaren het toenemend aantal verkeersbewegingen door de e-commerce als een probleem en willen dan ook kijken of er slimme oplossingen zijn om dit te beperken. De nieuw in te stellen commissie/werkgroep zou zich hierover kunnen buigen.

Ook niet-eilanders moeten het besef hebben en houden dat Schiermonnikoog een autoluw eiland is. Het aantal afgegeven auto-ontheffingen voor niet-eilanders is de afgelopen jaren fors toegenomen. Bij de aanvraagwijze van deze ontheffingen moet een barrière worden ingebouwd, met name voor mensen die de auto op het eiland niet echt nodig hebben.

Op het parkeren zal meer handhavend opgetreden worden. Dan wel door de politie, dan wel via het aanstellen van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De parkeerterreinen zullen opgeknapt moeten worden en er zal naar uitbreiding hiervan gezocht moeten worden.

De verkeersveiligheid op het eiland verdient de nodige aandacht. De Heereweg behoeft op de korte termijn maatregelen bij de verschillende uitritten. Ook de verkeersveiligheid op de Badweg moet worden aangepakt, waarbij de verlichting meegenomen wordt. 

Slotwoord

Uiteraard spelen er meer zaken in onze gemeente die belangrijk zijn. Dit ‘Startdocument 2018-2022’ is een akkoord op hoofdlijnen en benoemt de onderwerpen die op dit moment extra aandacht behoeven. 

En nu samen aan de slag. Raad, College en al onze medewerkers hopen er samen met u vier mooie jaren van te maken. Samen aan de slag!

——————————————————————————————————————–

Collegeprogramma “En nu aan de slag!”

Op 24 april 2018 stelde de gemeenteraad het startdocument voor de periode 2018-2022 vast. Het startdocument is de leidraad voor de ontwikkelingen op ons eiland. Er ligt een aantal grote opgaven in het verschiet. Samen met de gemeenteraad en de inwoners willen we hier onze schouders onder zetten. De portefeuilles zijn  verdeeld en het startdocument is in onze vergadering besproken. Graag nemen wij u mee  in onze  prioriteiten voor de komende maanden. 

Economie en Toerisme

 • Wij gaan een integrale toeristische visie opstellen. Hiervoor maken we een eerst een analyse van documenten. Daarnaast willen wij eerst enkele zaken weten, zoals hoeveel toeristische bedden er nu zijn en de meest actuele gegevens vanuit het gastenonderzoek. En natuurlijk gaan we in gesprek met de inwoners en bedrijven over deze gezamenlijke visie voor ons eiland.
 • Wij willen graag een stijlvolle bewegwijzering die onze gasten naar de bijzondere plekken op ons eiland leidt.

Duurzaamheid

 • Onder het motto duurzaam en zelfvoorzienend Schiermonnikoog gaan we aan de slag met concrete projecten. Denk hierbij aan elektrisch vervoer op ons eiland, duurzame woningbouw, windenergie en ook onderzoek naar de opslag van energie. Uitgangspunt is goede coördinatie en samenwerking met bestaande initiatieven. De gemeente neemt hierin een regierol. 
 • Met WoonFriesland gaan we afspraken maken over de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.  

Onderwijs

 • Het verder vormgeven van een Integraal Kindcentrum voor kinderen van  0-16 jaar heeft een hoge prioriteit voor ons. Met de besturen en directies van beide scholen werken we de plannen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs verder uit. Elk kind van 0-16 jaar kan op zijn of haar niveau onderwijs en (individuele) begeleiding krijgen op het eiland. 

Zorg

 • De 24-uurs zorg op ons eiland willen wij nog verder verbeteren. We zijn inmiddels in gesprek met partijen om ons hierin te adviseren. 

Activiteitenaccommodaties

 • Wij willen vanuit totaalvisie het gebruik van verschillende locaties voor activiteiten onder de loep nemen. Welke organisatie heeft wat nodig op ons eiland en welke opties zijn er die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de gebruikers en ook recht doen aan onze opgaven zoals huisvesting voor inwoners. Hierbij moet u ook denken aan een goede recreatieruimte voor onze ouderen en een goed onderkomen voor cultuurhistorie.

Wonen

 •   Eerste prioriteit is de verdere ontwikkeling van locatie-oost voor woningbouw. Hierbij kijken we ook naar de plaats van de busremise. Wij trekken hierin samen op met WoonFriesland die de eerste 10-15 huizen daar wil bouwen. 

Verkeer

 • De veiligheid op de Heereweg is onze topprioriteit op korte termijn. Wij gaan in overleg welke opties hiervoor aanwezig zijn.
 • Wij willen een pilot starten waarbij een deel van het centrum van ons dorp in bepaalde periodes autovrij is.
 • De systematiek van de tijdelijke rijontheffingen, het aantal afgegeven rijontheffingen en of er een verband is met de rijbewegingen in ons dorp gaan wij onderzoeken. Hierbij nemen wij ook de rijbewegingen mee die wij als inwoners en bedrijven maken. 
 • Handhaving op het terrein van verkeer is prioriteit voor ons college. Denk hierbij aan te hard rijden en verkeerd parkeren. 

Handhaving

 • We formuleren, opnieuw en duidelijk, beleid ten aanzien van handhaving. Onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ zullen we een transparant en consequent handhavingsbeleid presenteren. 

Met bovenstaande punten gaan wij nu aan de slag.  Dat doen we niet alleen, maar samen met u. Zijn er vragen aan ons, komt u gerust op ons spreekuur of stuurt u een e-mail.  Wij gaan aan het werk!

College B&W Gemeente Schiermonnikoog

——————————————————————————————————————–

Verkiezingsprogramma

Schiermonnikoogs Belang 2018-2022

Zorg

Bij een leefbare gemeenschap hoort goede zorg, waarin de behoeften en wensen van de zorgbehoevende centraal staan. Het tegengaan van vereenzaming is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voor zover mogelijk met mantelzorg, waar nodig met thuiszorg. We zouden graag 24-uurszorg realiseren, maar daarvoor is eerst een realistisch en betaalbaar stappenplan nodig. Samen met de betrokken organisaties, mantelzorgers en de mensen die het aangaat, willen we werken aan een haalbaar zorgmodel voor Schiermonnikoog.

Onderwijs en huisvesting

Schiermonnikoog is een zelfstandige gemeente en dat willen we graag zo houden. Een evenwichtige bevolkingsopbouw is daarvoor heel belangrijk. Maar om ons eiland aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen, moet wel het nodige gebeuren. Het onderwijs staat op de tocht en er is een groot tekort aan huurwoningen en betaalbare koophuizen.Wij zijn voorstander van een kindcentrum met kinderopvang en onderwijs tot 16 jaar van hoge kwaliteit. Voor iedereen die vervolgonderwijs aan de wal volgt, blijft de schoolbus Lauwersoog-Dokkum v.v. beschikbaar. Nieuwe woningen zijn hard nodig voor onderwijspersoneel, maar ook voor andere belangrijke beroepsgroepen. Om die te realiseren, willen wij coöperatief bouwen met particulier opdrachtgeverschap. Dit model biedt ook ruimte voor huren en voor woonwerkplekken voor ondernemers.

Toerisme, natuur en cultuur

Ruimte voor ondernemers en respect voor de aantrekkelijkheid van het eiland vormen de basis voor een gezonde eilander economie. We willen blijven investeren in een gezonde verhouding met SOV en VVV, die samen een goed toeristisch aanbod realiseren. Toeristen komen vooral voor onze prachtige natuur. Daarom neemt de gemeente actief deel aan het overlegorgaan van het Nationaal Park. Met het nieuw te realiseren bezoekerscentrum kunnen VVV en Nationaal Park samen nog beter werken aan de promotie van Schiermonnikoog. We zijn trots op onze eilander cultuur, met oude tradities zoals Klozum en Kallemooi, en jonge evenementen zoals het Kamermuziekfestival. Er is behoefte aan een plek waar de eilander cultuurhistorie beleefd kan worden, zowel door eilanders als door toeristen. Samen met de betrokken partijen willen wij zo’n plek realiseren. En daar mag de gemeente wat ons betreft best iets voor over hebben.

Verkeer

Het autoluwe karakter van ons eiland staat onder druk. Er worden steeds meer ontheffingen verstrekt voor auto’s van de wal en in de zomer is de situatie in het centrum van het dorp soms ronduit gevaarlijk. Om ongelukken te voorkomen moeten we de bestaande regels beter en consequenter handhaven: vergunningen, parkeren en snelheid. Om de verkeerssituatie te verbeteren, willen we stapsgewijs aan de slag met de vele plannen die er liggen. Laten we praten en denken in kansen, niet in onmogelijkheden!

Duurzaamheid

Om een duurzame energievoorziening op ons eiland te realiseren, willen we samenwerken met eilanden, rijk en provincie, maar natuurlijk vooral met alle eilanders. Een goede rolverdeling tussen gemeente en coöperatie De Sintrale is daarvoor noodzakelijk. Samen met partijen als Vitens, het Wetterskip, WoonFriesland en mogelijk Engie willen we werk maken van woningisolatie, plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en het stimuleren van elektrisch vervoer. Het gezamenlijke streven van de eilander boeren naar een duurzamere landbouw juichen we van harte toe.