Verkiezingsprogramma 2018-2022

’Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.’

(ir. Cornelis Lely)

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Schiermonnikoogs Belang, de oudste politieke partij van het eiland. Wij staan voor behoud van cultuur, natuur en eilander tradities, maar ook voor innovatie en ontwikkeling. Met nieuw elan nieuwe ideeën willen we een periode van stilstand achter ons laten.

Onze inzet voor de komende vier jaar: gezamenlijke doelen stellen en realiseren en in de raad een open discussie voeren met respect voor elkaar. Wat ons betreft gaat het er niet om wie de baas speelt, het gaat om de beste uitkomst voor ons eiland!

Met elkaar kunnen we meer bereiken. Uw steun en uw stem zijn daarbij hard nodig.

Zorg

Erik Gerbrands:
‘Laten we samen werken aan een haalbaar zorgmodel.’

Bij een leefbare gemeenschap hoort goede zorg, waarin de behoeften en wensen van de zorgbehoevende centraal staan. Het tegengaan van vereenzaming is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voor zover mogelijk met mantelzorg, waar nodig met thuiszorg. We zouden graag 24-uurszorg realiseren, maar daarvoor is eerst een realistisch en betaalbaar stappenplan nodig. Samen met de betrokken organisaties, mantelzorgers en de mensen die het aangaat, willen we werken aan een haalbaar zorgmodel voor Schiermonnikoog.

Onderwijs en huisvesting

Cynthia Borras:
‘Betaalbare woningen en goed onderwijs zijn essentieel voor de leefbaarheid van ons eiland.’

Schiermonnikoog is een zelfstandige gemeente en dat willen we graag zo houden. Een evenwichtige bevolkingsopbouw is daarvoor heel belangrijk. Maar om ons eiland aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen, moet wel het nodige gebeuren. Het onderwijs staat op de tocht en er is een groot tekort aan huurwoningen en betaalbare koophuizen.Wij zijn voorstander van een kindcentrum met kinderopvang en onderwijs tot 16 jaar van hoge kwaliteit. Voor iedereen die vervolgonderwijs aan de wal volgt, blijft de schoolbus Lauwersoog-Dokkum v.v. beschikbaar. Nieuwe woningen zijn hard nodig voor onderwijspersoneel, maar ook voor andere belangrijke beroepsgroepen. Om die te realiseren, willen wij coöperatief bouwen met particulier opdrachtgeverschap. Dit model biedt ook ruimte voor huren en voor woonwerkplekken voor ondernemers.

Toerisme, natuur en cultuur

WybJan Groendijk en Ilja Zonneveld:
‘Blik op de toekomst met oog voor het verleden.’

Ruimte voor ondernemers en respect voor de aantrekkelijkheid van het eiland vormen de basis voor een gezonde eilander economie. We willen blijven investeren in een gezonde verhouding met SOV en VVV, die samen een goed toeristisch aanbod realiseren. Toeristen komen vooral voor onze prachtige natuur. Daarom neemt de gemeente actief deel aan het overlegorgaan van het Nationaal Park. Met het nieuw te realiseren bezoekerscentrum kunnen VVV en Nationaal Park samen nog beter werken aan de promotie van Schiermonnikoog. We zijn trots op onze eilander cultuur, met oude tradities zoals Klozum en Kallemooi, en jonge evenementen zoals het Kamermuziekfestival. Er is behoefte aan een plek waar de eilander cultuurhistorie beleefd kan worden, zowel door eilanders als door toeristen. Samen met de betrokken partijen willen wij zo’n plek realiseren. En daar mag de gemeente wat ons betreft best iets voor over hebben.

Verkeer

Joyce van Bon: ‘Laten we vooruit kijken en aan de slag gaan met bestaande plannen.’

Het autoluwe karakter van ons eiland staat onder druk. Er worden steeds meer ontheffingen verstrekt voor auto’s van de wal en in de zomer is de situatie in het centrum van het dorp soms ronduit gevaarlijk. Om ongelukken te voorkomen moeten we de bestaande regels beter en consequenter handhaven: vergunningen, parkeren en snelheid. Om de verkeerssituatie te verbeteren, willen we stapsgewijs aan de slag met de vele plannen die er liggen. Laten we praten en denken in kansen, niet in onmogelijkheden!

Duurzaamheid

Thom Verheul en Dirk Siekmans:
‘Het eiland biedt volop kansen voor duurzame energievoorziening.’

Om een duurzame energievoorziening op ons eiland te realiseren, willen we samenwerken met eilanden, rijk en provincie, maar natuurlijk vooral met alle eilanders. Een goede rolverdeling tussen gemeente en coöperatie De Sintrale is daarvoor noodzakelijk. Samen met partijen als Vitens, het Wetterskip, WoonFriesland en mogelijk Engie willen we werk maken van woningisolatie, plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en het stimuleren van elektrisch vervoer. Het gezamenlijke streven van de eilander boeren naar een duurzamere landbouw juichen we van harte toe.

 

Op wie kan je stemmen?

op de foto v.l.n.r. Thom Verheul, WybJan Groendijk, Erik Gerbrands, Ilja Zonneveld, Cynthia Borras, Joyce van Bon, Dirk Siekmans

1. WybJan Groendijk
2. Erik Gerbrands
3. Ilja Zonneveld
4. Thom Verheul
5. Cynthia Borras
6. Joyce van Bon
7. Dirk Siekmans

Voor een uitgebreide introductie bekijk de pagina ‘wie zijn wij?